Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

12

У найзагальнішому випадку інвестиції приносять вигоду інвесторові, коли дохід на 1 грн. вкладень перевищує втрати від інфляції. Цілком очевидно, що якщо людина розміщує свої заощадження на депозит під 10 % річних, а рівень інфляції за рік складе 12 %, то такі фінансові вкладення є недоцільними.

Проте на практиці оцінка ефективності інвестиційного проекту базується на зіставленні очікуваного доходу не з рівнем інфляції, а з витратами на реалізацію проекту (тобто капіталовкладеннями).

Якщо мова йде про короткострокових проектах з незначними інвестиціями (наприклад, вкладеннями в торгову операцію), для оцінки ефективності таких проектів можна розрахувати два статичні показники:

1) рентабельність інвестиційного проекту (норму прибутку на вкладений капітал) %:

(1)

де - чистий прибуток, викликаний інвестиціями, грн|.;

КВ – сума інвестицій, грн.

2) зворотний показник – термін окупності інвестицій (Т):

(2)

Приклад: приватний підприємець займається роздрібною торгівлею польським взуттям. Набуває товару на оптовому ринку в Хмельницьком, продає в лотку на Озерці. Сума разової оптової закупівлі – 10 000 грн. Транспортні витрати до Хмельницького і назад – 250 грн. Ціна закупівлі – 100 грн./пара, ціна продажу – 200 грн./пара. Об'єм продажів – 50 пар в місяць. Щомісячні витрати на оренду торгового місця, оплату праці продавця і інш. – 3 000 грн. Розрахувати термін окупності інвестицій і їх рентабельність.

1. КВ = 10 000 + 250 = 10 250 грн.

2. ЧП = виручка (валовий дохід) – витрати = (200 – 100) × 50 – 3 000 = 2 000 грн./мес.

3.

4. Р і = 1 × 100 / 5,12 = 19,53 % у рік.

Якщо інвестиційні проекти реалізуються на діючих підприємствах (промислових, торгових, будівельних і так далі), тоді формули для розрахунку статичних показників матимуть такий вигляд:

Рентабельність інвестиційного проекту %:

(3)

Термін окупності інвестицій (Т):

(4)

де - приріст чистого прибутку, викликаний інвестиціями, грн|.;

КВ – сума інвестицій, грн.

У реальних техніко-економічних розрахунках як КВ приймається об'єм інвестицій в основні фонди, а - приріст чистого прибутку в першому році реалізації інвестиційного проекту. Цей приріст на діючих підприємствах в більшості випадків викликаний зниженням собівартості продукції внаслідок модернізації устаткування, вдосконалення технології, підвищення рівня організації виробництва.

Вищенаведені статичні показники мають обмежену сферу застосування. Вони дозволяють оцінити ефективність лише короткострокових і некапіталомістких проектів. Для довгострокових проектів із значними сумами інвестицій вони неприйнятні, оскільки не у тому числе|не враховують чинника зміни вартості грошей в часі.В цьому випадку оцінка ефективності КВ безпосередньо пов'язана з двома відомими висловами:

1) «Все пізнається в порівнянні» (завжди існує ряд альтернативних варіантів розміщення капіталу з різним рівнем прибутковості, тому потрібно порівняти ці варіанти);

2) «Час - гроші» (цінність грошей з часом міняється).

Зупинимося на другому вислові. У фінансовій теорії і практиці воно означає, що 1 гривня зараз стоїть більше, ніж гривня, яка буде отримана в майбутньому (наприклад, через рік), оскільки вона може бути інвестована зараз і це принесе додатковий прибуток.

Оскільки інвестування зазвичай є тривалим процесом, доводиться порівнювати вартість грошей на початку їх інвестування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку. В процесі такого порівняння використовуються два основні поняття: справжня вартість грошей і майбутня вартість грошей.

Майбутня вартість грошейє тією сумою, на яку перетворяться інвестовані зараз гроші через деякий період часу з урахуванням певної процентної ставки. Визначення майбутньої вартості грошей пов'язане з процесом нарощування(compounding) початкової вартості, який є поетапним збільшенням вкладеної суми шляхом приєднання до первинного її розміру суми процентних платежів.

Справжня (сучасна, теперішня) вартість грошейє сумою майбутніх грошових надходжень, приведених до справжнього моменту часу з урахуванням певної процентної ставки. Визначення справжньої вартості грошей пов'язане з процесом дисконтування(discounting) майбутньої вартості, який є операцією, зворотною нарощуванню.

Таким чином, одну і ту ж суму грошей можна розглядати з 2-х позицій:

а) з позиції її справжньої вартості, яка позначається Р, – від англ. Present.

б) з позиції її майбутньої вартості, F, що позначається, – від англ. Future.

Причому, арифметично вартість грошей в майбутньому завжди вище.

Приклад. Дрібний інвестор розташовує 1000 грн. вільних засобів. Він розміщує цю суму на депозит під 10 % річних. Яка майбутня вартість його нинішніх інвестицій – по закінченню 1, 2, 3 і так далі років?

Через 1 рік: 1000 + 1000 ´ 0,1 = 1100 грн.

Якщо вкладник не знімає свої гроші з депозиту, то після закінчення другого року він може отримати: 1100 + 1100 ´ 0,1 = 1210 грн.

Через 3 роки: 1210 + 1210 ´ 0,1 = 1331 грн.

Буквально це означає, що нинішні 1000 грн. через три роки коштуватимуть 1331 грн, а майбутні 1331 грн. нині коштують 1000 грн. При цьому процентна ставка (позначимо її r– rate) приймається рівною 10 % річних.

Формалізуємо цей приклад, використовуючи прийняті позначення: P, F, r.

По закінченню 1-го року інвестор матиме в своєму розпорядженні грошову суму, рівну первинним інвестиціям + процентний дохід:

F1 = P + P ´ r = P (1+ r)´

По закінченню 2-го року: 2

F2 = F1 + F1 ´ r = F1 (1+ r) = P (1+ r) ´ (1+ r) = P (1+ r) і так далі

Майбутню вартість грошей визначають по формулі складних відсотків:

де n – кількість років (5)

Складним відсотком («відсотком на відсоток») називається сума доходу, яка утворюється в результаті інвестування грошей за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується в кінці кожного періоду, а приєднується до суми основного внеску і в наступному платіжному періоді сама приносить дохід.

Отже, завдання за розрахунком майбутньої вартості пов'язане з поняттям нарощуванняі формулюється таким чином: яку суму грошей ми отримаємо через n років, якщо сьогодні покладемо в банк або інвестуємо у виробництво суму Р під r відсотків річних.

З формули (5) можна записати вираз для розрахунку теперішньої вартості грошей:

(6)

Як ми пам'ятаємо, розрахунок справжньої (сучасною, поточною) вартості пов'язаний з поняттям дисконтування. Завдання формулюється таким чином: яку суму грошей ми повинні покласти в банк (інвестувати у виробництво) під r відсотків річних, щоб через n років отримати необхідну суму F.

Приклад. Визначити, яку суму грошей необхідно внести вкладникові в ощадний банк сьогодні під 6 % річних, щоб через 5 років отримати плановані 5000 грн.

По формулі 7.2 знайдемо:

= 3737 грн.

У формулах (5) і (6) процентну ставку r називають ставкою дисконту (або просто дисконтом), величину (1+r)n – множником нарощування, а величину 1/(1+r)n – множником дисконтування.

У практиці визначення ефективності інвестиційних проектів доводиться мати справу не з окремими сумами F або P, а з т.з. грошовими потоками (CF – від англ. Cash Flow).

Розрізняють негативні (витікаючі) і позитивні (що входять) CF.

Негативнігрошові потоки включають:

1) початкові інвестиції в основний капітал (математично обчислюються як сума початкових капітальних витрат (вартість устаткування + витрати на доставку + витрати на монтаж + вартість будівельних робіт) за вирахуванням початкового доходу від продажу старого демонтованого устаткування);

2) початкові інвестиції в оборотний капітал (сировина, паливо, матеріали);

3) витрати на ремонт і обслуговування устаткування в період реалізації проекту;

4) додаткові невиробничі витрати (екологічні, соціальні і так далі).

Позитивнігрошові потоки:

1) чистий прибуток від реалізації проекту (прибуток, що залишається після сплати податків);

2) амортизаційні відрахування;

3) можлива виручка від продажу устаткування по закінченню реалізації проекту.

При оцінці ефективності інвестицій порівнюються негативні і позитивні грошові потоки. Результат порівняння дисконтованих (приведених до року почала реалізації проекту) негативних і позитивних грошових потоків (тобто витрат і результатів) дозволяє зробити вивід про економічну доцільність інвестиційного проекту. Якщо очікувані доходи перевищують очікувані витрати, проект слід упроваджувати.


Ці міркування лежать в основі розрахунку чистої приведеної вартості (синоніми – «чистий дисконтований дохід», «чиста теперішня вартість», «чисте сучасне значення») -NPV (від англ. Net Present Value):

де CFi - чистий грошовий потік

r – ставка дисконту (економічний сенс ставки дисконту: вона є нормою прибули, на яку розраховує інвестор. Крім того, її можна трактувати як норму прибули по альтернативних інвестиціях (реальні інвестиції повинні приносити не менший дохід, чим фінансові, тобто норма прибули по КВ повинна перевищувати норму прибули по фінансових інвестиціях. Ставка дисконту знаходиться в прямій залежності від ступеня риски проекту, темпів інфляції і відсотків по банківських кредитах).

Термін “чиста” має наступний сенс: кожна сума грошей ( CF до ) визначається як сума алгебри позитивних і негативних потоків.

Наприклад, якщо в другий рік реалізації інвестиційного проекту об'єм капітальних вкладень складає 15000 грн., а грошовий дохід в той же рік – 12000 грн., то чиста сума грошових коштів в другий рік складає 3000 грн.

Процедура методу

Крок 1. Визначається сучасне значення кожного грошового потоку, негативного і позитивного.

Крок 2. Підсумовуються всі дисконтовані значення елементів грошових потоків і визначається NPV.

Крок 3. Проводиться ухвалення рішення:

1) для окремого проекту: якщо NPV ­ 0, то проект приймається;

2) для декількох альтернативних проектів: приймається той проект, який має більше значення NPV, якщо тільки воно позитивне.


3152400053304676.html
3152420661791068.html

3152400053304676.html
3152420661791068.html
    PR.RU™