Засоби контролю знань студентів

1234

1. Вхідний контроль

Вхідний контроль здійснюється на першому практичному зайнятті. Він являє собою письмове опитування студентів за шкільною програмою, програмою вступних іспитів з історії. Мета вхідного контролю - визначення рівня знань з історії у студентів першого курсу; визначення студентів з вищим, середнім та нижчим рівнем знань для застосування індивідуальних методів навчання ; відслідковування зміни рівня знань студентів протягом року.

Вхідний контроль здійснюється за індивідуальним планом навчально-методичної роботи кожного викладача.

2. Поточний контроль

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях шляхом усного, письмового, та контрольного модульного опитування. Знання оцінюються за стобальною (десятибальною) системою.

3. Модульний контроль

Відповідно до графіку навчального процесу проводиться два-три заходи модульного контроля. Успішне виконання завдань модульного контроля дозволяє студентам отримати позитивну підсумкову оцінку. Графік проведення модульного контролю розробляється викладачем індивідуально. Студенти попереджуються про модульний контроль не менше ніж за два-три тижні. Модульний контроль проводиться в письмовому вигляді або тестуванням. Лектор і викладач який проводить семінарські заняття повинні заздалегідь узгодити критерії і шкали оцінювань усних і письмових відповідей, тестування і модульного контролю. Студент повинен завчасно отримати всю необхідну інформацію. Це право студента і обов'язок викладача.

Питання модульного контролю

Модульний контроль №1

1. Взаємовідносини студента і викладача:

а) система оцінювання;

b) строки роботи;

с) достроковий екзамен;

d) права і обов'язки студента;

е) права і обов'язки викладача.

2. Основні форми роботи студента:

а) сутність лекції;

b) сутність семінару;

с) сутність індивідуальної роботи;

d) сутність додаткових форм роботи;

е) сутність модульного контролю.

3. Робота студента в бібліотеці:

а) пошук інформації в бібліотеці;

b) бібліотеки НУК і м. Миколаєва;

с) електронні ресурси з історії України.

4. Бібліографія курсу "Історія України".

5. Літописи як джерела з історії України.

6. Історіографія історії України в ХVІІІ – початку ХХ стст.

7. Радянська історіографія історії України.

8. Закордонна і діаспорна історіографія історії України.

9. Концепції – схеми історії України.

Модульний контроль №2

1. Проблеми походження слов'ян та їх історичної прабатьківщина.

2. Перший етап українського етногенезу: формування української народності (кінець ІV–ХІІІ ст.).

3. Особливості другого етапу українського етногенезу: формування українського народу (ХІV–ХVІІІ ст.).4. Третій етап українського етногенезу та його особливості: формування української нації (ХІХ–ХХ ст.).

5. Походження назв: Русь, Україна, Малоросія,

6. Історико-етнографічне районування України.

7. Стародавні держави на території України.

8. Київська Русь та Галицько-Волинська держава (ІХ–ХІV стст.) – перші українські держави.

9. Гетьманська Україна ХVІІ–ХVІІІ стст.

10.Українські держави періоду революції та громадянської війни в 1917–1920 рр.

11. Сучасний етап розвитку української держави.

12. Дохристиянські вірування в Україні.

13 Релігія і церква в Україні в давньоруський період (ІХ–ХІV стст.).

14. Релігія і церква в Україні в умовах панування Литви і Польщі.

15. Релігія і церква в Україні в умовах панування Російської, Австро-Угорської імперії та в СРСР (ХVІІст.–1991 р.):

а) перехід української митрополії до складу Московського патріархату;

b) антирелігійна політика в СРСР;

с) українські греко-католицька і автокефальна церкви;

d) сучасне становище церков в Україні.

16. Київська Русь і Галицько-Волинська держава в системі міжнародних відносин.

17. Зовнішня політика українських гетьманів (1648–1709 рр.).

18. Зовнішня політика Українських держав 1917–1921 рр.

19. "Українське питання" в нову та новітню добу (ХVІІ–ХХІ стст.).

20. Особливості національного політичного руху.

21. Національний політичний рух в ХІХ ст.

22. Національний політичний рух в пер.пол. ХХ ст.

23. Національний політичний рух в др.пол. ХХ ст.

Модульний контроль №3

1. Господарство первісної доби і перших цивілізацій в Україні.

2. Економічний розвиток Київської Руси та Гальцько-Волинської держави.

3. Особливості економічного розвитку України в литовсько-польську добу (ХІV–ХVІІ стст.).

4. Економічний розвиток західноукраїнських земель в др.пол. ХVІІ–ХХ стст.

5. Східноукраїнські землі та їх економічний розвиток в ХVІІІ – пер.пол. ХІХ стст.

6. "Перша" капіталістична модернізація України в др.пол. ХІХ – на поч. ХХ стст.

7. Економічні експерименти в СРСР та їх втілення в Україні в 1918–1991 рр.

8. Західна українська діаспора.

9. Східна українська діаспора.

10. Передумови і причини козацько-селянських повстань кін. ХVІ – пер.пол. ХVІІ стст.

11. Народні антифеодальні та національні виступи в ХVІІІ–пер.пол.ХІХ стст.

12. Масовий робітничо-селянський рух в др.пол. ХІХ – на поч. ХХ стст.

13. Селянсько-повстанський і робітничий рух в 1917–1920 рр.

14. Соціальні рухи в Україні в кін. ХХ – на поч.ХХІ стст.

15. Передумови, причини виникнення і сутність козацтва.

16. Феномен Запорозької Січі: причини утворення, устрій, основні етапи історії.

17. Впливи козацтва на політичну, економічну, соціальну і культурну історію України.


3155189219407881.html
3155279900339499.html

3155189219407881.html
3155279900339499.html
    PR.RU™