ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ……………………………………………….. .381

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

Липов В.В.

Міжнародна економіка

Навчальний посібник

Харків

ВД “ІНЖЕК”

УДК 339.9 (075.8)

Л 61

Рецензенти: С.В. Тютюнникова – доктор економічних наук, професор

кафедри економічної теорії Харківського національного

університету ім. В.Н. Каразіна;

О.А. Гриценко – доктор економічних наук, професор

кафедри економічної теорії Національної юридичної

академії ім. Я. Мудрого

С.І. Архієреєв – доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою загальної економічної теорії Національного технічного університету “ХПІ”.

Липов В.В.

Л61 Міжнародна економіка. Навчальний посібник для студ. економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Х: Інжек, 2004. – 340 с.

Навчальний посібник складено згідно зі стандартом курсу “Міжнародна економіка”, затвердженим Міністерством освіти України. В ньому розкрито основні напрями міжнародного руху чинників виробництва, висвітлено сучасний стан та перспективи глобалізаційних процесів у світовій економіці, показано основні напрями інтеграції України у міжнародний економічний простір. Конспективний виклад тем курсу доповнюється матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми дано плани практичних занять, питання для самоперевірки, самостійного вивчення, проблеми для дискусій, теми рефератів, тестові завдання, література. Посібник доповнено тематикою курсових та дипломних робіт, контрольними питаннями до іспиту. Наведено глосарій основних понять курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 339.9 (075.8)

© Липов В.В., 2005

© Інжек, 2005

ЗМІСТ

ЗМІСТ……………………………………………………………………….3

ВСТУП……..………………………………………………………………..6

Мета й завдання дисципліни………………………………………………..7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА

ЕКОНОМІКА"…………………………………………….………………...9

1.1. Денне відділення………………………………………………………...9

1.2. Заочне відділення ………………………………………………………10

2. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ………………………11

Модуль I. Світова система господарювання та міжнародний поділ праці………………………………………………………………………….11

Тема 1.Інтернаціоналізація економічного розвитку……………………..11

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності………………12

Модуль II. Міжнародні економічні відносини……………………….…13

Тема 3.Міжнародна торгівля………………………………………………13

Тема 4. Міжнародний рух інвестицій та технологій.…………………….14Тема 5. Міжнародний кредит………………………………………………15

Тема 6.Міжнародний рух технологій…………………………………….16

Тема 7. Міжнародна трудова міграція…………………………………….17

Модуль III. Валютний ринок і платіжний баланс………………….18 Тема 8. Світова валютна система………………………………………….18

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс……………………..18

Модуль IV. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки та місце в них України………………………………….……………………19

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція……………………………...19

Тема 11. Глобалізація та економічний розвиток……………………20 Тема 12. Міжнародна економічна політика України………………….….21

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”……………………….……………….23

3.1. ЛЕКЦІЇ…………………………………………………………………23

Модуль I. Світова система господарювання та міжнародний поділ праці…………………………………………………………………….……23

Тема 1.Інтернаціоналізація економічного розвитку……………………...23

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності……………….51

Модуль II. Міжнародні економічні відносини……………………….…71

Тема 3. Міжнародна торгівля………………………………………………71

Тема 4. Міжнародний рух інвестицій та технологій.……………………103

Тема 5. Міжнародний кредит……………………………………………..122

Тема 6.Міжнародний рух технологій…………………………………...135

Тема 7. Міжнародна трудова міграція……………………………………151

Модуль III. Валютний ринок і платіжний баланс………………….176 Тема 8. Світова валютна система…………………………………………176

Тема 9.Міжнародні розрахунки і платіжний баланс……………………199

Модуль IV. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки та місце в них України…………….………………………………………..213

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція…………………………….213

Тема 11. Глобалізація та економічний розвиток……………………232 Тема 12. Міжнародна економічна політика України…………………... 249

3.2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ……………………………………………………266

3.3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ……………………………..…270

3.4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ…………………………..296

3.5. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………………………………………………………..301

Тестові завдання до тем курсу …………………………………………...301

Ділова гра “Вибір міжнародних інвестиційних проектів”………………343

Тематика курсових робіт…………………………………………………..345Тематика контрольних робіт для студентів заочного відділення…….…348 Контрольні питання до іспиту з міжнародної економіки………………..351

Критерії оцінювання знань студентів………………………………...…..355

ГЛОСАРІЙ…………………………………………………………………358

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ……………………………………………….. .381

ДОДАТОК. Показники участі України у світовому господарстві….….385

ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………...392

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ІНТЕРНЕТІ ………………………….395

ВСТУП

Курсом «Міжнародна економіка» студенти-економісти завершують вивчення комплексу загальнотеоретичних дисциплін. Від Політичної економії, що акцентує увагу на відносинах між економічними суб'єктами в процесі створення, розподілу й використання господарських благ, Мікроекономіки й Макроекономіки, які досліджують економічні процеси на рівні підприємств і національної економіки в цілому, ми переходимо до вивчення економічних процесів у міжнародному масштабі. Підсумовуючий характер курсу дозволяє об'єднати ознайомлення з основними теоретичними концепціями міжнародної економіки із сутнісним аналізом передумов, що визначають специфічне місце національних економік у світовій системі господарювання.

Навіщо це потрібно економістові підприємства, маркетологу, який не припускає можливості потрапити відразу після одержання диплома у велику транснаціональну корпорацію або в зовнішньоторговельну фірму? Науково- технічна революція на переломі тисячоліть кардинально перекроює економічну карту світу. Ще живе покоління, яке виросло в часи, коли просто не існувало магнітофона, телевізора, пральної машини; телефон у помешканні був значно більшою рідкістю, ніж шестисотий Мерседес на вулицях сучасного Харкова; вихідця з країн Африки або Азії можна було побачити хіба що на малюнку. Одночасно вже виросло покоління, яке не може уявити своє повсякденне життя без комп'ютера, мобільного зв'язку, свіжих продуктів із країн тропічного клімату. Світ глобалізується. Україна динамічно входить у єдиний світовий господарський простір. Уже сьогодні майже кожен другий продукт, споживаний в Україні, має іноземне походження. Приблизно стільки ж, і навіть більше ми вивозимо. БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ ВИРОБЛЕНОЇ В УКРАЇНІ ПРОДУКЦІЇ ЩОРІЧНО ПОТРАПЛЯЄ В МІЖНАРОДНИЙ ТОВАРООБІГ! І ці процеси лише розгортаються. Тож, яка ймовірність, що Вам доведеться зіштовхнутися з міжнародною економікою у своїй професійній діяльності?

Бажаю Вам успіху!

В. Липов


3155553797045608.html
3155603845502923.html

3155553797045608.html
3155603845502923.html
    PR.RU™